Finlandssvenskt samarbetsforum rf

STADGAR

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Finlandssvenskt samarbetsforum rf och dess hemort är Helsingfors.

 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att stärka det svenska språkets ställning och verka för en levande tvåspråkighet i Finland.

Syftet uppnås genom att identifiera, initiera och implementera samarbete på olika nivåer och sektorer samt genom egna initiativ.

Målet är en ökad verkställighet av idéer, förslag och utredningar framtagna av olika aktörer eller verksamhet som utgår från föreningens egna initiativ.

 

3. Medlemmarna

Envar fysisk person som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

 

4. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs hos medlemmarna.

 

5. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 2 - 8 andra ordinarie medlemmar som alla utses vid årsmötet.

Styrelsens mandatperiod är två (2) år och upphör på årsmötet då en ny styrelse valts. En styrelsemedlem kan väljas till högst tre (3) på varandra påföljande mandatperioder.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

6. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam samt av vice ordförande, sekreterare eller annan styrelsemedlem, två tillsammans.

Styrelsen kan besluta om att delegera namnteckningsrätten.

 

7. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskaren senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

8. Föreningens möten

Föreningen håller ett ordinarie årsmöte. Årsmötet hålls under tiden januari-juni på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

9. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller e-post.

 

10. Årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs

8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

9. val av en verksamhetsgranskare och dennas suppleant

10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall denna medlem skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

11. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.